logo AAA Architecten Eindhoven

Het Buro

Ons bureau, projectaanpak 

Hier treft u vooral informatie aan over onze aanpak van het bouwproces en hoe we met u als opdrachtgever samen kunnen werken. 

Oriëntatie 

Na een eerste contact tussen u en ons volgt een oriënterend gesprek. Zo’n oriënterend gesprek is gratis en verplicht u nergens toe. In zo’n gesprek legt u uw wensen en prioriteiten op tafel en kunnen soms al wat eerste ideeën uitgewisseld worden.  

Offerte 

Na dit eerste contact sturen wij u een offerte waarin de door ons te verrichten werkzaamheden staan omschreven.

Aan de hand van deze offerte kunt u uw keuze voor de architect maken en de opdracht verstrekken door de offerte te ondertekenen. Daarnaast kan het honorarium ook op basis van daadwerkelijk bestede tijd vastgesteld worden. Wij kunnen, van te voren, een raming opstellen van de te verwachten honorariumkosten per fase, op het moment dat deze geraamde kosten dreigen te worden overschreden wordt u hierop gewezen. Opdrachten worden uitgevoerd conform DE NIEUWE REGELING 2011: rechtsverhouding opdrachtgever, architect, ingenieur en adviseur. Deze DNR-2011 is onder "downloads" te downloaden.

Programma van eisen 

Aan de hand van uw wensen en rekening houdend met de eisen die overheden stellen op het gebied van planologie, stedenbouw en energiezuinigheid, stellen wij samen met u een ‘programma van eisen’ op. Tevens stellen met u een budget voor de bouw vast. Als u het gevoel heeft dat die zaken duidelijk zijn en u vindt dat de samenwerking met ons goed verloopt, dan is het tijd om opdracht te geven voor de volgende fasen. 

Het voorlopig ontwerp 

In deze creatieve fase zetten wij uw verlangens en wensen om in plattegronden en ruimtelijke vormen. Dat gaat in eerste instantie vooral in de vorm van schetsen en krabbels. Zelfs tijdens gesprekken met u houden wij het potlood vaak bij de hand om even snel wat te kennen tekenen!

Maar soms maken we ook gebruik van een eenvoudige maquette om de werking van volumes te verduidelijken. Voor plattegronden en doorsneden wordt al snel ons CAD-programma opgestart.

Het is onze bedoeling dat in deze fase bij u al een duidelijk beeld ontstaat van hoe het gebouw er van binnen en buiten uit gaat zien en hoe het gebouw zal gaan functioneren. Uw opmerkingen verwerken wij in het plan en pas als u zich helemaal kunt vinden in het voorlopig ontwerp dan leggen wij dat voor aan de gemeentelijke welstandscommissie. Door al in deze fase de plannen te laten toetsen voorkomen we dat een compleet uitgewerkt plan bij de aanvraag omgevingsgunning wordt afgekeurd door de welstandscommissie. 

Definitief ontwerp 

Nadat de welstandscommissie akkoord is gegaan met het plan, gaan wij het plan verder uitwerken. We stellen u voor om een constructeur en een adviseur Bouwbesluit bij het bouwplan te betrekken. U geeft daartoe opdracht, maar in de praktijk zult u als opdrachtgever met zulke deskundigen weinig rechtstreeks contact hebben. Het is ons werk om over constructieve onderdelen en specifieke problemen te overleggen met de constructeur en eventuele andere deskundigen en leveranciers. En aan het eind van de fase kunnen wij u een complete set tekeningen en technische oplossingen voorleggen. Dan wacht u een belangrijke beslissing: gaat u akkoord met het plan en het financiële plaatje dat erbij hoort? Zo ja dan is de volgende stap: 

Aanvragen omgevingsvergunning 

In de fase ‘definitief ontwerp’ gebruiken we bij het tekenwerk uitsluitend de computer. Met  deze tekeningen kunnen de eerder genoemde deskundigen allerlei berekeningen maken (energiezuinigheid, daglichttoetreding, etc.). Die berekeningen zijn weer nodig voor de aanvraag omgevingsvergunning. 

Want al die berekeningen gaan samen met een heel pak tekeningen en de formulieren, die wij voor u klaarmaken, richting gemeente. Daar gaat het allemaal de ambtelijke molen in.  

De volgende werkzaamheden kunnen ook door ons uitgevoerd worden maar worden (zeker bij kleinere verbouwingen) steeds vaker door de opdrachtgever zelf uitgevoerd 

Bouwvoorbereiding 

Mocht u dat wensen dan kunnen wij ook het bestek verzorgen. Het bestek is een omschrijving in boekvorm van de te verwachte werkzaamheden. Voor een kleinere verbouwing is een bestek meestal niet nodig en kunnen onze tekeningen voor de omgevingsvergunning gebruikt worden.

Een goed bestek en goede bestektekeningen zijn belangrijk; zij zijn de basis waarop de aannemer een prijsaanbieding zal doen en de afspraken in het bestek zijn uw belangrijkste garantie voor een vlot verloop van de bouw.  

Aanbesteding en contractvorming 

Vaak heeft u wel een idee met welke aannemer u in zee wilt gaan. Maar u wilt ook niet teveel betalen. Daarom stellen wij u meestal voor een ‘aanbesteding’ te houden. De aannemer die uw voorkeur heeft, wordt, tegelijk met enkele andere geselecteerde aannemers, uitgenodigd om een inschrijfprijs te maken die gebaseerd is op bestek en tekeningen. Zo verzekert u zich van een scherpe prijs, want u gaat met de laagst inschrijvende aannemer verder. Na de aanbesteding kan aan de hand van de open begroting van de aannemer overlegd worden over alternatieve materialen of werkwijzen, teneinde de prijs aan te scherpen.

ls alles naar uw tevredenheid afgesproken dan kunt u de aannemer opdracht geven voor de uitvoering van het werk 

Uitvoering 

Stap voor stap ziet u uw gebouw gerealiseerd worden. Er zijn momenten dat alles verschrikkelijk snel gaat en ook dagen dat er niets lijkt te gebeuren. Wij houden voor u de ontwikkelingen scherp in de gaten: worden de goede materialen verwerkt, ligt de bouw nog op schema? In eerste instantie is de aannemer verantwoordelijk voor de gang van zaken op de bouw; maar wij voeren namens u de ‘directie’ over de uitvoering. Dat wil zeggen dat wij zonodig aanwijzingen geven en de voortgang en kwaliteit controleren. We houden strak de hand aan een schema van bouwvergaderingen en werkoverleg en maken daarvan gedetailleerde verslagen. Dat is belangrijk, want er gebeurt tijdens de bouw zo veel, dat het goed is vast te leggen wat er precies wordt afgesproken. Wij zorgen er ook voor dat bouwkosten niet uit de hand lopen. Daar zijn wij erg strikt in: van meerwerk kan geen sprake zijn tenzij wij na overleg met u daartoe toestemming geven. Zo komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan! 

Oplevering 

Dan komt de dag dat de aannemer aangeeft dat hij uw bouwwerk wil ‘opleveren’. Het werk is klaar en samen met u en de aannemer maken wij een uitgebreide controleronde door uw nieuwe of verbouwde woning, winkel of kantoor. Van die inspectie maken wij een schriftelijk verslag en we maken met de aannemer afspraken over de termijn waarbinnen de laatste onvolkomenheden worden hersteld. Uw gebouw is ‘opgeleverd’ en u kunt het in gebruik gaan nemen.  
 

 

AAA Architecten Eindhoven
AAA Architecten Eindhoven